Spory sądowe

Jednym ze stałych elementów pracy adwokatów i radców prawnych naszej Kancelarii jest reprezentacja klientów w sporach sądowych na każdym etapie. Zastępstwo to obejmuje w szczególności sporządzanie pism procesowych, udział w rozprawach, a także aktywne działania przy wszelkich innych czynnościach podejmowanych przez sądy i inne organy procesowe.

Naszych klientów reprezentujemy przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, arbitrażowymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym, a także przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.  

W sporach o charakterze cywilnym i gospodarczym nasza pomoc obejmuje nie tylko czynności o charakterze stricte sądowym, ale również te, które powinny zostać podjęte, zanim sprawa trafi do sądu. Przede wszystkim są to: ocena prawna przysługujących klientowi roszczeń lub zarzutów, wsparcie w prawidłowym ich sformułowaniu, a także w określeniu ich wartości. Ze szczególną dbałością podchodzimy do odpowiedniego przygotowania klienta do procesu. Zapewniamy także pomoc w zgromadzeniu materiału dowodowego. Z wyprzedzeniem opracowujemy strategię procesową oraz na bieżąco oceniamy szanse i ryzyka związane z postępowaniem sądowym.

Po uzyskaniu dla klienta korzystnego rozstrzygnięcia gwarantujemy również pomoc w procesie windykacji. Zapewniamy stały kontakt z komornikiem oraz reprezentację w trakcie całości postępowania egzekucyjnego.   

Poza postępowaniem sądowym aktywnie prowadzimy w imieniu klientów negocjacje oraz wspieramy w postępowaniach ugodowych i mediacyjnych. Naszym celem jest jak najsprawniejsze załatwienie sprawy oraz jak najlepsze zabezpieczenie interesów klienta.

Klientów skutecznie reprezentujemy także w postępowaniach karnych i karno-skarbowych, w szczególności tych będących na styku prawa karnego i gospodarczego. Reprezentacja obejmuje czynności przed sądami, jak i organami ścigania (w ramach dochodzenia i śledztwa). Występujemy w charakterze obrońców oraz w charakterze pełnomocników oskarżyciela posiłkowego i prywatnego. Sporządzamy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i prywatne akty oskarżenia. Reprezentujemy także klientów w postępowaniach nadzwyczajnych, kasacyjnych, w sprawach o ułaskawienie oraz w sprawach przed sądami penitencjarnymi. Kancelaria reprezentuje również interesy osób pokrzywdzonych przestępstwami.

Nasi specjaliści

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną.