Fundusze unijne

Możliwość skorzystania ze środków pochodzących z funduszy unijnych stanowi zwykle dla przedsiębiorców silny impuls do dalszego rozwoju firmy. Dla podmiotów publicznych jest natomiast okazją do sfinansowania przedsięwzięć, które przy uwzględnieniu najczęściej niedostatecznych możliwości budżetowych danej jednostki sektora finansów publicznych, w ogóle nie mogłyby zostać zrealizowane lub też nie mogłyby zostać zrealizowane w tak krótkim czasie lub w tak szerokim zakresie.

W niesprzyjających okolicznościach dofinansowanie unijne może jednak przysporzyć podmiotom, które ubiegają się o nie, lub już z niego korzystają, dodatkowych kłopotów. Jedną z cech wyróżniających naszą Kancelarię, jest ponad dziesięcioletnie doświadczenie w obsłudze prawnej instytucji, które odpowiadają za wdrażanie programów operacyjnych. Instytucje te oceniają także wnioski o dofinansowanie, rozliczają i kontrolują projekty oraz nakładają korekty finansowe. 

Zdobytą w ten sposób wiedzę i doświadczenie od lat wykorzystujemy także w celu zapewnienia kompleksowej obsługi prawnej podmiotom aplikującym o wsparcie unijne oraz realizującym projekty współfinansowane ze środków europejskich (z wyłączeniem wnioskodawców i beneficjentów programów operacyjnych funkcjonujących na terenie województwa zachodniopomorskiego).  

W powyższym zakresie zapewniamy w szczególności: 

  • doradztwo na etapie składania wniosków o dofinansowanie, w tym m.in. pomoc prawną przy ustalaniu statusu MŚP;
  • zastępstwo prawne w postępowaniach przed instytucjami zarządzającymi oraz sądami administracyjnymi w przypadku negatywnej oceny projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie;
  • wsparcie na etapie poprzedzającym zawarcie umowy o dofinansowanie oraz pomoc w analizie zapisów tej umowy;
  • obsługę prawną realizacji projektu, w tym w szczególności przy przeprowadzaniu procedur związanych z wydatkowaniem środków z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych oraz zasady konkurencyjności;
  • doradztwo przy rozliczaniu i monitorowaniu projektu, w tym m.in. w zakresie dotyczącym zachowania trwałości projektu, możliwości dokonywania zmian w projekcie, osiągania wskaźników;
  • wsparcie w kontaktach z instytucjami zarządzającymi, wdrażającymi i pośredniczącymi, z którymi beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie;
  • zastępstwo prawne w postępowaniach administracyjnych, których przedmiotem są zwrot dofinansowania i korekty finansowe;
  • reprezentację przed sądami administracyjnymi i powszechnymi we wszelkich sporach dotyczących przyznanego dofinansowania. 

Specjaliści od funduszy unijnych

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną.