Compliance

W obecnych czasach obserwujemy nieustający wzrost liczby ustaw, rozporządzeń, reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu gospodarczym. Niestety większość regulacji przewiduje też kary za ich – nawet nieumyślne – naruszenie. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ochrona informacji niejawnych, przeciwdziałanie mobbingowi, klauzule abuzywne w umowach i regulaminach, RODO, identyfikacja beneficjenta rzeczywistego – to tylko niektóre przykłady, które wprowadzają szereg szczegółowych i sformalizowanych obowiązków na przedsiębiorcę. Naruszenie każdej z nich może skutkować dotkliwą karą finansową. 

Niezależnie od powyższego, coraz bardziej restrykcyjna i bezkompromisowa interpretacja przez organy ścigania norm prawa karnego, naraża przedsiębiorców na niebezpieczeństwa również w tym zakresie. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w której przeważająca część czynności w firmie,  faktycznie wykonywana jest przez pracowników firmy, a nie właścicieli czy osoby zarządzające. Siłą rzeczy nie mogą one przecież osobiście nadzorować każdego działania pracowników i współpracowników.

Compliance to system, dzięki któremu możliwe jest przestrzeganie w firmie reguł wynikających z obowiązujących przepisów oraz norm i standardów dobrowolnie wprowadzonych przez przedsiębiorcę. Polega na wprowadzeniu procedur, struktur organizacyjnych, wzorów zachowań, czy dobrych praktyk, dzięki którym możliwa jest minimalizacja ryzyka naruszenia prawa, strat finansowych lub utraty reputacji.

Nasza Kancelaria skupia specjalistów z wielu dziedzin, w szczególności: prawa gospodarczego, finansowego, RODO, prawa pracy, a także prawa karnego i karno-skarbowego. Dodatkowo Partnerzy Kancelarii – Stefan Mazurkiewicz i Hubert Cieszyński – ukończyli szkolenie z zakresu wdrażania COMPLIANCE, zdali egzamin i uzyskali tytuł COMPLIANCE OFFICER. 

Tak kompetentny i kompleksowy zespół umożliwia naszej Kancelarii zapewnienie potrzebnego wsparcia przedsiębiorcom, którzy chcą zminimalizować w swoich firmach ryzyko naruszenia prawa, strat finansowych czy przyjętych standardów. W szczególności pomagamy w identyfikacji potrzeb oraz przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej z punktu widzenia celów COMPLIANCE (regulaminy wewnętrzne, wzory umów, procedury antymobbingowe, procedury zgłaszania nieprawidłowości whistleblowing, kodeksy etyki, procedury dot. przetwarzania danych osobowych i inne).

Nasi specjaliści

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną.