Samorząd terytorialny

Kompleksowe wsparcie jednostek samorządu terytorialnego to jeden z filarów działalności naszej Kancelarii. Kierujemy się zasadą pomocniczości, rozumianej w ten sposób, że sprawowanie władzy publicznej powinno spoczywać w rękach instytucji najbliższych obywatelom. Świadczymy wsparcie prawne gminom, powiatom i województwom samorządowym. Wierzymy, że świadomość członków wspólnoty lokalnej oraz dążenie do zaspokajania ich potrzeb, jest najlepszą gwarancją realizacji dobra wspólnego, rozumianego jako dobro innych, a nie własne. W ten sposób chcemy angażować się w budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Od początku istnienia Kancelarii jesteśmy związani umowami o kompleksową obsługę prawną wszystkich szczebli samorządu terytorialnego w Polsce. Ponadto świadczymy wsparcie prawne licznym jednostkom organizacyjnym JST, takim jak: ośrodki pomocy społecznej, instytucje kultury, ośrodki sportu i rekreacji, a także centra usług wspólnych. Szczególną grupę klientów stanowią zakłady komunalne, wobec których – zwłaszcza w ostatnich latach – prowadzimy postępowania przekształceniowe, prowadzące do powstania sprawnie zarządzanych spółek komunalnych.

Nasi prawnicy są także docenianymi wykładowcami i trenerami na szkoleniach z zakresu tematyki samorządowej i administracyjnej. Prowadzimy specjalistyczne zajęcia z obszaru prawa zamówień publicznych, prawa administracyjnego, a także procedur antykorupcyjnych. W ostatnim czasie przeprowadziliśmy także szereg audytów prawno–organizacyjnych, przyczyniając się do poprawy efektywności funkcjonowania urzędów.

Wiedza i doświadczenie z obszarów: prawa administracyjnego, zamówień publicznych, gospodarki komunalnej oraz gospodarki nieruchomościami, pozwala nam wspierać samorządy w tworzeniu i przestrzeganiu lokalnego prawa.

Świadczenie pomocy prawnej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek sektora finansów publicznych obejmuje pełny zakres profesjonalnych usług, takich jak m.in.:

  • sporządzanie opinii prawnych we wszystkich aspektach działalności jednostek samorządu terytorialnego,
  • doradztwo prawne na tle prawa zamówień publicznych,
  • wsparcie prawne w zakresie prawa pracy w urzędach oraz jednostkach organizacyjnych,
  • opiniowanie projektów uchwał organów stanowiących, wykonawczych, a także aktów wewnętrznego kierownictwa,
  • obsługę prawną posiedzeń sesji organów uchwałodawczych,
  • obsługę jednostek organizacyjnych – szkół, zakładów komunalnych, ośrodków pomocy społecznej, instytucji kultury,
  • kompleksowy nadzór nad spółkami komunalnymi, wraz z uczestnictwem przedstawicieli Kancelarii w charakterze członków rad nadzorczych,
  • organizację szkoleń i warsztatów z zakresu prawa administracyjnego oraz zamówień publicznych,
  • reprezentację jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji.

Specjaliści w zakresie samorządu terytorialnego

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną.