Zamówienia publiczne

Śmiało możemy powiedzieć, że zamówienia publiczne to nasza wizytówka. Kancelaria od ponad dziesięciu lat z pasją i zaangażowaniem doradza w zakresie zamówień publicznych zamawiającym, podmiotom kontrolującym prawidłowość udzielania zamówień, w tym nakładającym korekty finansowe, jak i wykonawcom. Nierzadko problemy związane z interpretacją zawiłości legislacyjnych, czy też niespójności w orzecznictwie, mogą skutkować nieprawidłowościami w udzieleniu zamówienia przez podmioty stosujące przepisy ustawy PZP. Zdarza się także, że utrudniają pozyskanie kontraktu biznesowego, czy też jego realizację.

Wyróżnia nas bogate doświadczenie procesowe w zakresie zamówień publicznych. Przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi (ze skarg na orzeczenia KIO) reprezentujemy zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Doradzamy także podmiotom publicznym (jednostkom sektora finansów publicznych) oraz biznesowym, w szczególności z branży zbrojeniowej, usługowej, medycznej i budowlanej.

W toku naszej praktyki zweryfikowaliśmy setki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz rozstrzygnięć postępowań przetargowych. Wydaliśmy także setki opinii prawnych dotyczących zamówień publicznych, w tym zmian umów zawartych w przedmiotowym reżimie. Ponadto reprezentowaliśmy klientów w licznych sprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi w zakresie stosowania przepisów ustawy PZP. Wszystko po to, aby klient, który nam zaufał, czuł się bezpiecznie i pewnie na każdym etapie postępowania. Nasze bogate doświadczenie jest dla nas powodem do dumy i niezwykłej zawodowej satysfakcji.

Do sukcesu merytorycznego Kancelarii bez wątpienia należy uzyskanie orzeczeń sądowych (w tym Sądu Najwyższego) kwestionujących prawidłowość wpisów na tzw. listę nierzetelnych wykonawców prowadzoną przez Prezesa UZP. Ponadto dzięki naszemu wsparciu, jeden z naszych klientów otrzymał wyróżnienie w konkursie „Kryształy Przetargów Publicznych”.

ZAMAWIAJĄCYM zapewniamy w szczególności: 

 • pomoc w ustaleniu podstawowych założeń dotyczących zamówienia, ustalenie właściwego trybu postępowania, pomoc w przygotowaniu dokumentów zamówienia w tym określenia warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert oraz postanowień umownych,
 • doradztwo w trakcie prowadzenia postępowania poprzez m.in. analizę wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofert wykonawców,
 • wsparcie w procesie udzielania odpowiedzi na pytania czy też modyfikacji dokumentów zamówienia,
 • doradztwo w zakresie środków ochrony prawnej,
 • profesjonalną reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi,
 • wsparcie w procesie realizacji zamówienia, w tym weryfikację poprawności działań związanych ze zmianami umów zawartych w trybach PZP.

WYKONAWCOM zapewniamy w szczególności:

 • opiniowanie dokumentów zamówienia, w tym wskazywanie szans i ryzyk związanych z udziałem w postępowaniu,
 • sporządzanie wniosków o wyjaśnienie treści dokumentów zamówienia,
 • wsparcie w procesie przygotowania oferty/wniosku, w tym weryfikację ich ostatecznej wersji, 
 • przygotowanie informacji o czynności niezgodnej z ustawą, treści odwołań do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, treści przyłączeń do postępowań odwoławczych/sprzeciwów oraz skarg do Sądu Okręgowego na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej,
 • profesjonalną reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi,
 • wsparcie w procesie realizacji zamówienia, np. pomoc w przygotowaniu wystąpień z roszczeniami w zakresie finansowym lub czasowym, wniosków zmierzających do zmiany opisanego materiału na materiał równoważny, czy protokołów konieczności stwierdzających konieczność udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe. 

Specjaliści od zamówień publicznych

Zamówienia publiczne to nasza wizytówka!

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną.