18.03.2021

Wypowiedzenie zmieniające a zasiłek dla bezrobotnych.

Nie milknie dyskusja na temat wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Rzeczywiście, pomysł jego podwyższenia w sytuacji, w której wielu z nas straciło pracę, jest trafiony.  Od 1 września 2020 r. jako bezrobotny możesz uzyskać zasadniczo 1200 zł miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku, a następnie 942,30 zł. Zasiłek może być także zwiększony/zmniejszony o 20% w zależności od stażu pracy. Czy to dużo? Na pewno jest lepiej niż wcześniej, gdyż do sierpnia 2020 r.  kwoty bazowe zasiłku wynosiły  odpowiednio 881,30 zł i 692,00 zł, czyli bardzo niewiele.

Prawo do zasiłku nie zawsze przysługuje.

Z pewnością wiePodwyższenie świadczeń dla bezrobotnychsz, że zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje w każdej sytuacji.  Prawo do niego jest wykluczone m. in. jeśli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy pracownik rozwiązał stosunek pracy (stosunek służbowy) za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania czy też pracownik rozwiązał umowę o pracę z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków przez pracodawcę.

Zakończenie umowy o  pracę wskutek wypowiedzenia zmieniającego jej warunki.

Przepisy nie odnoszą się jednak do rozwiązania stosunku pracy, które jest konsekwencją wypowiedzenia zmieniającego. Przypomnijmy, kiedy nie przyjmujesz nowych warunków (np. pensji, wymiaru czasu pracy, zakresu obowiązków) zaproponowanych przez pracodawcę w wypowiedzeniu zmieniającym, umowa po okresie wypowiedzenia rozwiąże się i to niezależnie od tego czy zdecydujesz się na odwołanie do sądu pracy. Więcej na ten temat w tym wpisie.

Czy wówczas przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych? Można by przyjąć, że przez odmowę przyjęcia nowych warunków pracownik de facto zdecydował o rozwiązaniu umowy o pracę; a przecież zasiłek dla bezrobotnych należy się, kiedy utrata zatrudnienia nastąpiła nie z ,,winy” zatrudnionego, a pracodawcy.

Moim zdaniem nie ma jednak podstaw do przyjęcia takiego stanowiska. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych stanowi zasadę – jeśli straciłeś pracę, ma gwarantować Ci chociażby minimalne środki na utrzymanie przez okres, który pozwoli Ci stanąć na nogi. Nie przysługuje jedynie,  jeśli sam, bez ważnego powodu rezygnujesz z zatrudnienia. Zasiłek dla bezrobotnych jest więc regułą, od której oczywiście przewidziane są wyjątki; jednak wyjątki powinny być wskazane wyraźnie, a wśród nich nie ma wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy.

Dlatego zakończenie zatrudniania na podstawie wypowiedzenia zmieniającego, które przekształca się w definitywne, jeśli jako pracownik odrzucasz nowe warunki, pozwoli Ci na pobieranie zasiłku dla bezrobotnych.

Zasiłek a pensja poniżej minimalnej.

Co więcej, jeśli w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem w PUP, przez co najmniej 365 dni obniżono Ci  wymiar czasu pracy oraz wynagrodzenie do wysokości poniżej minimalnej pensji, na podstawie tzw. ustawy antycovidowej (a konkretnie jej art. 15g)  zachowasz prawo do zasiłku dla bezrobotnych. To ważna zmiana na korzyść, gdyż przed pandemią, konieczne do pobierania zasiłku było pobieranie co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Źródło zdjęcia: Macau Photo Agency on Unsplash